Реторика и PR


Posted in Uncategorized от prhetoric на юни 3, 2010

Advertisements

Студенти блогъри или микроблогосфера по реторика

Студенти блогъри или микроблогосфера по реторика. Или поне това е началото на такава. Ето и два примера

Възможности за бизнес комуникация


http://transmanag.wordpress.
com/

Реторика, поезия, философия

http://repofi.wordpress.com/

Rhetoric, poetry, philosophy

Студентите от магистърската програма по Реторика към Философски факултет на Софийския университет започнаха да публикуват постове в блога, наречен от тях Rhetoric, poetry, philosophy или съкратено с абривиатурата на английски език  repofi.

http://repofi.wordpress.com/

Виртуалното пространство предлага условия за писане, публикуване, за развиване на умения за онлайн редактиране и за нов тип дейности в глобалната мрежа. Някои изяви са в областта на писането, другите – в ораторстовото, трети – в уменията да се анализират ораторски речи. Всяка една от тези прояви, от постването и онлайн редактирането, през създаване на уебдизайн до модерирането на диалозите във виртуалните форуми – може да се приеме като специфично проявление на виртуалната реторика.

Успех на студентите блогъри!

Иванка Мавродиева

„Да оценим помощта от природата”… за един по-устойчив свят.

Posted in интересно от prhetoric на юли 12, 2010

“Да оставим природата да си върши работата!”

Из презентация на Невзат Анов, студент от МП Реторика

Екосистема:

—Биосистема, съставена от съвместно функциониращи живи организми или биотично съобщество на дадена територия, което взаимодейства с физическата среда по такъв начин, че се осъществява кръговрат на веществата и чрез потока на енергията се създава ясно определена биотична структура.

В сибирския град  Владивосток за десети път беше отбелязан празникът, свързан със закрилата на редки хищници от тайгата в Усурийския край:
амурския тигър
далекоизточния леопард

КЛИЕНТЪТ КАТО ПР

Posted in интересно от prhetoric на юли 12, 2010

Сценарий към мултимедийна презентация, текстове към слайдовете, които подпомагат презентирането.

СЛАЙД 1: Ще започна с отговорa на въпроса, защо тази презентация ще е полезна за нас. Какво приложение ще намери темата КЛИЕНТЪТ КАТО ПР”, във нашето ежедневие, в професията на ПР, когато ще трябва да намерим най-прекия и верен път към Клиента. Тази презентация, ще Ви запознае с необходимостта от една различна комуникация между организациите и техните публики. Проблемът е в това, че придържането към остарели традиции, натрупан опит и минали успехи, занапред вече не може да осигури очакваните резултати. Главозамайващият темп на промени, притиска ПР специалистите да намерят нов подход към своите публики и желани клиенти, като присъединят към своето семейство един нов ПР практик – клиентът. Предлагам да разгледаме двете основни понятия- клиент и пр. 

СЛАЙД 2: Ще дам едно определение за клиент, което е валидно още от Древен Рим. А то гласи, следното: Клиент е човек, намиращ се в специфични взаимоотношения и под покровителството на даден патрон. В днешно време клиентът е човек, намиращ се под въздействието на убежденията на дадена организация или фирма, за положителните качества и характеристики на техните продукти или идеи, на които клиентът е потребител.

СЛАЙД 3: В контекста на тази презентация, ПР може да се разгледа като дейност, и като човек. ПР е дейност, която създава взаимноизгодни отношения между организацията или фирмата и нейните клиенти. ПР е човекът, който осъществява непрекъснатото общуване между фирмите или организациите с техните настоящи и бъдещи клиенти. Това общуване осигурява дивиденти за компаниите, като увеличаване на печалбите, устойчиво развитие и постигане на желания успех.

СЛАЙД 4: Развитието на комуникациите и нарастването на компетентността на публиките, в последните години, довеждат до промяна в подхода на ПР практиците към клиентите. Процесът на масовите комуникации започва с потребителя, с публиката. Масовият потребител, вече е достатъчно компетентен и рядко се подава на рекламата и промоциите. Специалистите по маркетинг и пъблик рилейшънс, е необходимо внимателно да изследват и анализират желанията и нуждите на своите публики. Публиката, на практика е една крачка преди рекламата, промоциите и ПР-съобщенията. Затова специалистите в тази област, променят подхода и поведението си към публиките.

СЛАЙД 5: В миналото пъблик рилейшънс е бил насочен отвътре навън. Фирмите и компаниите са презентирали продуктите и идеите си по начин, по-който те са смятали за най-благоприятен. И не в малко случаи това е имало успех. Но това е било в миналото. Според Дон Шулц от „Нортуестърн” „потребителят е единственият, който сглобява всичко, което ние създаваме и разпространяваме. Човекът е единственото място, където всички наши дейности се събират на едно място и по едно време.” И той всъщност е прав. Всички ПР практици, дотолкова са се влюбили в своята професия, че понякога тяхното ПР съобщение остава еднопосочно. Затова…

СЛАЙД 6: В днешни времена на жестока пазарна конкуренция, този процес на комуникация е обърнат отвън навътре. Шулц казва, че критичното измерение вече трябва да бъде не това какво мислим, че сме доставили на потребителите, а какво клиентите ни вярват, че са получили. ПР-ът, вече трябва да се интересува от това какво ни казват потребителите за себе си, за своите нужди, желания и начин на живот.

СЛАЙД 7: Каква е ползата от пъблик рилейшънс за клиентът? Само ПР притежава безценната способност да добавя достоверност на съобщенията си за продуктите и идеите, които лансира.Следва и логичния извод, че само пъблик рилейшънс, може да запълни днешната липса на доверие в потребителите. От друга гледна точка ПР не се занимава само с най- доброто позициониране на даден продукт, сред предварително определените публики. Пъблик рилейшънс формира положителните отношения и нагласи на клиентите към продуктите.И така в хаосът от безкрайна конкуренция помага на потребителите да изберът ключът за правилния избор. По този начин пъблик рилейшънс добавя още един удовлетворен клиент в своето семейство.

СЛАЙД 8: Поради пренаситеността на пазара от продукти и идеи, потребителят е принуден да използва тактики и стратегии, които да го доведат до правилния му избор. И когато този избор се осъществи с помощта на пъблик рилейшънс, спечеленият клиент вече, става посланик, сред своите публики. И нека сега да си зададем въпроса: Защо всъщност „Клиентът като ПР”? Защо клиентът трябва да играе ролята на ПР? Не се ли крие отговорът точно в тази икономическа реалност на днешното време, за решаващата роля на клиента, в изграждането на ПР стратегиите и тактиките. За решаващите отговори на въпросите: Кое?, Къде?, Как?, Защо?, На кого?... които всъщност дават клиентите. Не мислите ли, че клиентът „извършва”, своята пъблик рилейшънс дейност, именно с тази двупосочност на отношенията и с този активен диалог с ПР практиците. 

Атанаска Гърноева-Михайлова ФН: 36032 МП Реторика

Редакция и визуални елементи – И. Мавродиева

ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ОБРАТНАТА ВРЪЗКА ПРИ ПЪРВА ДЕЛОВА СРЕЩА

Posted in интересно,реторика от prhetoric на юли 4, 2010

Илия Кръстев – студент – магистратура Реторика

При общуването си в социалния бизнес контекст хората използват различни канали за предаване на информация. Въпреки че езикът е това, което може би най-силно отличава хората от другите живи същества, когато говорим, рядко използваме само думите, за да предадем съобщението. Всъщност повече от две трети от цялата човешка комуникация е невербална, което означава, че до голяма степен е безсъзнателна, защото хората често не съзнават невербалните сигнали, които изпращат или получават.
Комуникацията има два едновременно протичащи потока: символен, който е заучен, преднамерен и пропозиционален, основан на неокортекса, и спонтанен, който е биологично основан, директен, непропозиционален и базиран в подкорието на мозъка. При спонтанната комуникация получателят има непосредствен достъп до мотивационно – емоционалното състояние на изпращащия, защото сме биологично детерминирани да изпращаме и да получаваме такава информация и да “знаем” нейния смисъл.
От друга страна, символната комуникация е заучена и културно моделирана, основава се на символи, преднамерена е и се състои от пропозиции. Невербалната комуникация може да бъде и от двата типа. Символната невербална комуникация включва културно заучени жестове, които придружават езика – емблеми, илюстратори и регулатори. Емблемите са незвисими жестове с ясно определени значения, например вдигнатите рамене за изразяване учудване или незнание.Илюстраторите просто подкрепят някои други съобщения, те нямат смисъл сами по себе си, например начинът, по който човек използва ръцете си, за да подчертае нещо, което говори. Регулаторите са жестове, използвани за регулиране на текущата дейност.

Настоящото изложение има теоретикопрактическа насоченост като има за цел да обобщи и даде конкретни насоки в използването на невербалната комуникация при водене на делови срещи. За да бъде постигната целта изложението ще бъде акцентирано на първата делова среща с бизнес партньора като се обърне внимание на следните сфери на невербалната комуникация: облекло, ръкуване, качество на гласа, поза и стойка, ръце, очи (поглед), лице, жестове и мимики. Всяка от тези сфери ще бъде разгледана общо и специфично (чрез посочване на балансиращи реакции).

Първа делова среща с потенциален партньор/клиент:

Важно е да се отбележи, че първото впечатление е най-решаващо за евентуалния по-нататъшен контакт както и неговата посока. Именно поради това основен дял в комуникацията при първа делова среща има невербалното. Вербалното има роля само доколкото да представи шаблонен тип задължителна информация, която касае предмета на бъдещото сътрудничество. Основната цел на невербалната комуникация при първа среща е да предразположи отсрещната страна и да създаде усещане за доверие, уют, предсказателност и заедност. И така:

Външен вид

(more…)

Дзен – алтернатива на религията в съвремието

Posted in интересно,студенти блогъри от prhetoric на юли 4, 2010

Илия Кръстев, студент в магистърска програма по реторика

Дзен-будизъм. Обща характеристика. Онтологически характер. Епистемологическият а-логизъм на Коаните

В самото си начало Дзен възниква като махаянска секта през 500 г.пр.н.е. Първият Дзен патриарх е Бодидхарма. Първият стълб на дзен-будизмът е следната случка, когато се знае, че се родил духът на дзен: Буда говорел пред послушниците си на „Върха на лешоядите”, а те попивали всяка негова дума като търсели дълбикия подтекст. След като приключил, Буда взел едно цвете и мълчаливо обходил с поглед слушателите. Само един от тях, Махакасяпа, се усмихнал. Той почувствал пробуждането предадено директно от Буда. Това било първото просветление чрез предаване. Дзен ученията се коренят основно в Махаяна сутрите създадени в Индия и Китай. Като част от Махаяна будизма, Дзен се придържа към основните елементи на будистката философия:

  1. Ученията за Четирите благородни истини

–       животът и всичко в него е страдание

–       причини за страданието са страстта и желанието

–       за да няма страдание се откажи от всичко преходно

–       търси вечното и безкрайното.

  1. Осмократният път
  2. Петте предписания и петте скандхи
  3. Трите характеристики на съществуващото. (more…)

Речи в блогове и реторическото наследство … накратко

Posted in поезия от prhetoric на юли 2, 2010

Студентите по Връзки с обществеността, блогъри и интересуващи се от новости в мрежата, представят информация за речи.  Те са бъдещи специалисти по комуникации. Някои от тях сигурно ще са и консултанти по подготовка и писане на речи. Други ще са анализатори на медийни и публични изяви. Трети ще са част от екипи по медиен тренинг на политици, бизнесмени. Всеки от тях обаче ще се връща – понякога – към реторическото наследство. А тук то е представено накратко с линкове към достъпна уеббазирана информация.

http://pr-su.blogspot.com/2008/03/blog-post_25.html

И. Мавродиева – преподавател по Публична реч въ ФЖМК и магистър по PR

Карикатурите на Тодор Цонев и реториката

Posted in изкуствата в интернет,интересно от prhetoric на юли 2, 2010

Стефан Продев

Posted in поезия,творци от prhetoric на юли 2, 2010

Стефан Продев е известен български журналист, публицист, автор на великолепни есета. Бил е главен редактор на в. Дума.

По-надолу ще можете прочетете едно от стихотворениета му.

За учителя с любов

Шапки долу!

Не за знамето, не за химна, не за герба.

Шапки долу!

Не за президента, не за министрите, не за парламента.

Шапки долу!

Не за партиите, не за синдикатите, не за клубовете.

Шапки долу!

Не за армията, не за полицията, не за баретите.

Шапки долу!

Не за банките, не за фирмите, не за бизнеса.

Шапки долу!

Не за репресираните, не за реститутките, не за ликвидаторите.

Шапки долу!

Не за медиите, не за църквата, не за сектите.

Шапки долу!

Не за футбола, не за рока, не за модата.

Шапки долу!

Не за Европа, не за НАТО, не за Общността.

Шапки долу!

Не за долара, не за марката, не за лирата.

Шапки долу!

Не за нас, не за другите.

Шапки долу!

За БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ!

За страдалеца.За човека, който създава човеци.

Шапки долу!

За твореца на знания.За онзи, който учи БЪЛГАРИЯ да чете, да

мисли, да търси. За нашия татко Песталоци.

Шапки долу!

За най-щедрия сред хората. И за един от най-бедните. За разда-

ващия себе си без отплата.

Шапки долу!

За носителя и пазителя на духа. За великия слуга на народа. За

единствения вълшебник измежду нас.

Шапки долу!

За истинския родител на децата ни. За гладния, който ги хра-

ни. За добрия, не видял добро от никого.

Шапки долу!

За будителя без икона.За вечно разпънатия между дълга и нуж

дата.

Шапки долу!

За патриота и общественика, притиснат от социалния кръст.

Незачетен от онези, които е учил. Забравен и гонен от поли-

тици и кметове.

Шапки долу!

За този скромен, но голям човек, без който сме немислими.

Без който България би осиротяла. И би забравила словото,

което я въздига.

Шапки долу!

И поклон.

БЪЛГАРСКИЯТ УЧИТЕЛ е нашата надежда. Не друг, той

ще ни остави във времето.Политиците, партиите, търговците

ще идват и ще си отиват, но той ще остане, за да ни пази.

Храмът е негов.

20 май 1993г.                                   Стефан Продев

Карикатуристът Тодор Цонев

Posted in изкуствата в интернет,интересно от prhetoric на юли 2, 2010

Великолепно представяне на карикатуриста Тодор Цонев в блога на Момчил Попов

http://izsofia.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

Думи за Тодор Цонев
Ретроспективна изложба на художник
а

13 – 29 юли 2007 г.
Национален изложбен център за съвременно изкуство
„Шипка“ 6

http://www.sbhart.com/events07/T_Tzonev/T_Tzonev.html

Следваща страница »